Regulamin udziału w projekcie:

 Jeszcze po kropelce - dobry diagnosta laboratoryjny

realizowanym przez ADITUS s.c. w ramach Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 – „Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

w terminie od 01.08.2011 r. do 30.09.2012 r.

 I Przepisy ogólne

 1. Regulamin udziału w projekcie określa zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury kwalifikowania Beneficjentów do udziału w projekcie, warunki organizacji szkoleń oraz warunki uczestnictwa w szkoleniach.
 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z:
  1. zapisami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie oraz Poddziałaniem 8.1.1 - Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorst (województwo łódzkie)
  2. umową o dofinansowanie projektu,
  3. prawodawstwem krajowym i UE.
 4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem, należy do Koordynatora Projektu.
 5. W Regulaminie używa się skrótów o następującym znaczeniu: POKL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, BO – Beneficjent Ostateczny

 II Rekrutacja

 1. Podstawą zakwalifikowania Beneficjenta Ostatecznego do udziału w projekcie jest:
  1. spełnienie wymagań kwalifikacyjnych wynikających z POKL, Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 (województwo łódzkie), a tym samym założeń projektu:
 • osoba dorosła (ukończone 18 lat) - weryfikacja na podstawie ksero dowodu osobistego dołączanego do arkusza zgłoszeniowego,
 • status osoby zatrudnionej na terenie Łodzi lub województwa łódzkiego na podstawie umowy o prace lub umów cywilno-prawnych (weryfikacja na podstawie oświadczenia Beneficjenta Ostatecznego) w obszarze diagnostyki laboratoryjnej i/lub status osoby będącej mieszkańcem Łodzi lub województwa łódzkiego, która jest zatrudniona w obszarze diagnostyki laboratoryjnej
 • osoba z własnej woli zainteresowana zdobyciem nowych, uzupełnieniem lub podniesieniem kwalifikacji zawodowych (weryfikacja na podstawie oświadczenia Beneficjenta Ostatecznego)
  1. podpisanie umowy szkoleniowej oraz kompletu dokumentów, w tym:
 • wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego (zawierającego dane osobowe),
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych w celu udzielenia wsparcia i obsługi w ramach projektu a także w celu przeprowadzenia ewaluacji. Beneficjent ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku
 1. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
 2. Jedna osoba może tylko raz wziąć udział w cyklu szkoleń prowadzonych w ramach projektu.
 3. Kwalifikacji BO do udziału w projekcie dokonują pracownicy biura projektu.
 4. Dodatkowo do każdej grupy zostanie zakwalifikowanych do 10 osób na tzw. listę rezerwową; w razie rezygnacji zakwalifikowanego Beneficjenta Ostatecznego z kursu przed podpisaniem umowy lub w początkowym okresie trwania szkolenia, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

III Organizacja szkoleń 

 1. Szkolenia odbywają się poza godzinami pracy BO, tj. w soboty i niedziele (zjazdy weekendowe) oraz dni robocze (godziny popołudniowe) przez okres 6 m-cy dla każdej grupy.
 2. Szkolenia organizowane będą na terenie Łodzi w okresie października 2011 do września 2012 roku.
 3. Udział w szkoleniach dla BO jest bezpłatny.
 4. Szkolenia organizowane będą w 2 grupach po 50 osób każda.
 5. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do minimum 80% frekwencji na zajęciach. Organizator usprawiedliwi nieobecności związane z chorobą lub zdarzeniem losowym.
 6. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do złożenia wyjaśnienia w przypadku nieobecności powstałej na skutek:
  1. choroby (udokumentowanej drukiem L4)
  2. wyjazdu służbowego (zaświadczenie pracodawcy)
  3. innych zdarzeń losowych

           w terminie 7 dni od dnia nieobecności.

 1. Realizator projektu dopuszcza usprawiedliwienie w/w nieobecności i umożliwia tym samym kontynuowanie udziału w projekcie.
 2. W przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z udziału w projekcie bądź jego skreślenia z uwagi na nieobecność na powyżej 20% zajęć, Realizator projektu nie ma podstaw do wydania zaświadczenia o uczęszczaniu na zajęcia ani do naliczenia punktów edukacyjnych. W przypadkach takich Realizator projektu może obciążyć Beneficjenta Ostatecznego karą umowną w wysokości 5.954,50 zł za nienależyte wykonanie podpisanej wcześniej Umowy uczestnictwa w projekcie.
 3. Udział w zajęciach przewidzianych w ramach projektu jest obowiązkowy. Prowadzący jest zobowiązany do sprawdzania list obecności.
 4. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do:
  1. należytego korzystania z mienia udostępnionego mu na potrzeby szkoleń,
  2. regularnego udziału w szkoleniach, zgodnego z ustalonym grafikiem zajęć,
  3. zaliczania poszczególnych modułów zajęć,
  4. bieżącego potwierdzania faktu obecności podczas sprawdzania listy uczestników w każdym dniu szkolenia,
  5. udziału w ewaluacji.
 5. Beneficjent Ostateczny otrzyma teczkę na materiały, długopis oraz notatnik.
 6. Beneficjent Ostateczny otrzyma materiały szkoleniowe wspierające indywidualne uczenie się po zakończeniu projektu.
 7. Realizator projektu zobowiązuje się do stworzenia właściwych warunków lokalowych i socjalnych na czas trwania szkoleń.
 8. Realizator projektu zobowiązuje się do zapewnienia obsady dydaktycznej na czas trwania zajęć.
 9. Realizator projektu zapewni Beneficjentom Ostatecznym catering (poczęstunek w trakcie szkolenia).
 10. Warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymania zaświadczenia o ukończeniu jest obecność na zajęciach zgodnie z pkt III, ppkt 5.

IV Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, tj. od 03 października 2011 roku
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.edu.aditus.com.pl oraz w Biurze Projektu.
 3. Sprawy nie uregulowane w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez Koordynatora Projektu.
 4. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany w/w regulaminu o czym niezwłocznie poinformuje uczestników projektu.

  

Łódź, dnia 03 października 2011 roku

Andrzej Kudzin      

                                     Koordynator Projektu 

2012-08-20
Pierwsze zajęcia szkoleniowe po przerwie wakacyjnej !!!
Szanowni Państwo, przypominamy iż w najbliższy weekend 25-26.08.2012 odbędą się pierwsze zajęcia szkoleniowe po przerwie wakacyjnej.
2012-07-02
Rekrutacja zakończona !!!
Szanowni Państwo, w związku z powtarzającymi sią zapytaniami informujemy, iż rekrutacja uczestników projektu szkoleniowego została już ostatecznie zakończona.
Kapitał ludzki Łódzkie Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Strona WWW współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Copyright © 2021 Aditus - Wszelkie prawa zastrzeżone!
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.edu.aditus.com.pl/regulamin/